Fotografická súťaž

27.05.2021 | Admin
Fotografická súťaž je organizovaná v rámci mikroprojektu s názvom „Úloha Euroregiónu „Tatry" v šírení kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia" spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.
Súťaži sa môžu zúčastniť plnoleté osoby z Poľska a zo Slovenska.
Súťaž je organizovaná v dvoch kategóriách:
  • Kategória I. – archívne fotografie do roku 2007
  • Kategória II. – súčasné fotografie
Pre zapojenie sa do súťaže musíte poslať maximálne 3 fotografie v každej kategórii, ktoré budú prezentovať zvyky, tradíciu, kultúru, spoločenský život či remeslo kultúr poľsko-slovenského pohraničia, t. j.: poľskej, slovenskej, maďarskej, židovskej, rómskej, rusínskej a nemeckej, ktoré neboli predtým ocenené na iných súťažiach.
Fotografie treba poslať vo formáte tiff alebo jpg v rozlíšení 2000 x 3000 px.
Účasť na súťaži je bezplatná.Prihlášky zasielajte do dňa 30.4.2021
Fotografie zaslané na súťaž budú hodnotené poľsko-slovenskou šesťčlennou porotou, ktorá vyberie víťazov a fotografie na posúťažnú výstavu.
Na víťazov čakajú ceny!
Výstava bude organizovaná v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu, a v Dome slovensko-poľského stretávania v Kežmarku na Slovensku.
Výstavu bude sprevádzať katalóg.
Odporúčame vám prečítať si Súťažný poriadok, ktorýje uvedený nižšie.
{jsmallfib\[2021/05/c2]}
 Príloha: sk-regulamin-projekt.pdf