Cyklotrasa dookola Tatier – úsek Tatranská Kotlina – Ždiar

02.09.2023 | Admin

Boli sme sa previesť, aby sa navrhli a pripravili ďalšie riešenia ... pokračujeme v príprave pre realizáciu ďalších úsekov veľkého cezhraničného projektu „Cesta okolo Tatier“ (výstavba cyklotrasy dookola Tatier, ktorého nositeľom je Európske (slovensko-poľské) zoskupenie EZUS TATRY so sídlom v N. Targu).


Poďakovanie Lesom mesta Spišská Belá (riaditeľovi Ing. Pisarčíkovi) za dočasnú úpravu lesnej cesty medzi Babou dolinou a začiatkom Ždiaru, ako aj asfaltovej cesty ponad Ždiar (v lokalite Poľko až po obecnú ČOV) a zároveň lesnej cesty až do Monkovej doliny (ku Tatre) – po tejto ceste vedie cyklotrasa smerom do Ždiaru = súčasť cyklotrasy Cesta okolo Tatier

najviac poškodené úseky uvedených ciest boli upravené asfaltom, ktorý bol sfrézovaný pri nedávnej rekonštrukcii štátnej cesty 1. triedy medzi T. Kotlinou a Ždiarom


Aj úsek cyklotrasy medzi T. Kotlinou a Babou dolinou (vybudovaný mestom Spišská Belá so štrkovým povrchom) je na niektorých miestach už vo veľmi zlom stave, preto mesto Spišská Belá hľadá riešenie ako to dlhodobo vyriešiť ...


1/ V súčasnosti pripravujeme projektovú dokumentáciu na stavebnú úpravu existujúcej lesnej cesty na cyklotrasu - pôjde o asfaltáciu 2 úsekov - medzi Babou dolinou a začiatkom Ždiaru a od obecnej ČOV do Monkovej doliny (ku Tatre) – s týmto zámerom sa plánujeme zapojiť do veľkého cezhraničného projektu „Cesta okolo Tatier - 4. etapa“, ktorý pripravuje EZUS Tatry a jeho cieľom je získať na tento účel finančné prostriedky z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG PL-SK 2021- 2027.


2/ Pripravujeme aj projektovú dokumentáciu na asfaltáciu existujúcej účelovej asfaltovej cesty ponad Ždiar (lokalita Poľko) smerujúca k obecnej ČOV, ktorá je tiež využívaná ako cyklotrasa v rámci cyklotrasy dookola Tatier a hľadáme možnosti jej financovania z iných zdrojov


3/ Po rokovaniach so Správou TANAP-u hľadáme možnosti ako vyasfaltovať aj úsek štrkovej cyklotrasy od parkoviska pod Belian. jaskyňou v T. Kotline smerom na Ždiar po Babiu dolinu (Kardolínu) a momentálne pripravujeme technické riešenie v rámci projektovej dokumentácie a hľadáme aj finančné riešenie pre tento projektový zámer v rámci nových fondov EÚ (aj v spolupráci s PSK)


4/ Obec Ždiar má už pripravenú projektovú dokumentáciu pre výstavbu novej cyklotrasy od Strednice popri štátnej ceste smerom k odbočke na Osturňu (1,2 km) – aj tento úsek cyklotrasy je súčasťou veľkého projektu cyklotrasy dookola Tatier – spolu so starostom obce Ždiar pripravujeme možnosti jej financovania (po výstavbe tohto úseku sa bezpečne dostaneme na cestu do Osturne a Veľkej Frankovej smerom na hraničný priechod – Kacwin a do Niedzice a ďalej do Nového Targu)


Veríme, že v najbližších týždňoch sa nám (mestu Spišská Belá) podarí zrealizovať aj už naplánovanú rekonštrukciu dreveného mostíka na cyklotrase pred Tatranskou Kotlinou (pri bývalej Limbe), ktorý je v havarijnom stave a je prejazdný len v jednom smere.


(Štefan Bieľak, predseda EZUS TATRY)