Cyklotrasy, stratégia cestovného ruchu, cezhraničné projekty, či vyhliadková veža

12.08.2023 | Admin

Dňa 8. augusta 2023 sa konalo zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu PSK – išlo o výjazdové zasadnutie vo Vyšných Repašoch pri Levoči.


Členovia komisie a zástupcovia Úradu PSK a SUC PSK diskutovali o aktuálnych aktivitách kraja v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky (pasportizácia cyklotrás, aktualizácia tzv. kostrovej siete cyklotrás, ako aj príprava konkrétnych úsekov cyklotrás v Poloninách, na Domaši, Tatry - Slovenský raj, Levoča – Spišské Podhradie, ako aj EUROVELLO 11, ktoré investorsky pripravuje SUC PSK).


Diskutovalo sa aj o príprave Stratégie rozvoja cestovného ruchu Prešovského kraja (ktorá doposiaľ chýba a ktorá by mala zadefinovať strednodobú víziu trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu na najbližších 10-15 rokov).


Komisia bola informovaná o aktuálnom stave implementácie Integrovanej územnej stratégie PSK na čerpanie fondov EÚ 2021-2027 (použitie 250 mil. EUR určených na integrované investície v našom kraji).


Komisia prerokovala výročnú správu o činnosti Agentúry regionálneho rozvoja PSK a zároveň odporučila podanie niekoľkých projektov PSK v rámci Plánu obnovy SR a Programu Interreg Poľsko -Slovensko 2021-2027 – v oblasti cestovného ruchu a kultúry.


Členovia komisie si následne fyzicky v teréne obhliadli Lyžiarsky bežecký areál Levoča Nordic centrum, kde im bol predstavený investičný zámer možného rozvoja tohto centra ako celoročného strediska cestovného ruchu (nielen športu).


Súčasťou obhliadky bol aj súčasný stav cyklotrás v okolí Levočských vrchov, ako aj nová vyhliadková veža „na Marčuline“ v nadmorskej výške 1 250 metrov na južnom vrchole Javoriny, ktorú vybudovalo občianske Združenie turizmu Levoča.


Počas uvedenej obhliadke sa k členom komisie pridal aj predseda PSK Milan Majerský. A tak záver rokovania komisie sa niesol v znamení diskusie o možnej podpore budúcich aktivít v oblasti cestovného ruchu zo strany PSK.


Na budúce by členovia komisie mali rokovať v okrese Bardejov.