foto

Historické jadro obce

Zobraziť

foto

Dom Dobroslava Chrobáka

Zobraziť

foto

Rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých

Zobraziť

Historické jadro obce

Hybské námestie v súčasnosti je jedinečným dokladom typickej murovanej architektúry „in situ“ s nádychom dobovej atmosféry a v priestore centra obce – obdĺžnikového námestia- je vyhlásená pamiatková zóna. V 13.storočí získali Hybe štatút slobodného kráľovského baníckeho mesta. Môžeme predpokladať, že pravouhlý pôdorys námestia slúžil, tak ako u ostatných stredovekých miest, na trhy. Okolo námestia sa stavali široké meštianske domy s bránou i bez brány a radové trojpriestorové domy po dĺžke parcely s izbou do ulice a s otvorenou sieňou-dvorom. Takto bývalo a býva za sebou i niekoľko rodín na jednom dvore. Za obytnou časťou sú hospodárske budovy, humná, sypárne. Murované domy s klasicistickým priečelím začali od konca 19.storočia charakterizovať architektúru mestečka. Svedčia o tom domorady okolo hlavnej cesty i okolo vedľajších hybských ulíc. Murovaný dom z kameňa, neskôr z pálenej tehly, má jednoduché tvary so sedlovou strechou a murovaným štítom. Na novších murovaných domoch možno zbadať i vplyv maďarskej secesie, ktorú prinášali hybskí murári z Pešti. Po roku 1945 sa Hybe rozrástli o nové ulice a domy, na mieste starého obecného úradu stojí budova nového Obecného úradu , na mieste obecnej krčmy z 18.storočia stojí Kultúrny dom, dodnes je zachovaná evanjelická , katolícka fara, budova školy pôvodne ľudovej z roku 1902, ktorá je postavená podľa projektu architekta Harminca.

#

Dom Dobroslava Chrobáka

Dom Dobroslava Chrobáka bol slávnostne otvorený 11.novembra 2007. Dom sa stal kultúrnou inštitúciou obce Hybe i miestnym múzeom, v ktorom sa nachádza Informačné centrum, hrnčiarska dielňa, dielňa na výrobu medovníkov, expozícia o kultúre a histórii Hýb a pamätná izba spisovateľa Dobroslava Chrobáka.

#

Rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých

V chrámovej krypte rímsko-katolíckeho kostola je pochovaný maďarský stredoveký renesančný básnik Valentín Balaša a preto kostol navštevujú najmä turisti z Maďarska Rímsko-katolícky kostol je pôvodne ranogotická stavba s barokovo-klasicistickou úpravou. Stavba pochádza už z obdobia okolo roku 1300 V 15.storočí bolo upravené presbytérium a v rokoch 1638 – 1643 bola prestavaná loď a doplnené empory. Vežu prestavali v roku 1824. Ostatné úpravy už nezasiahli podstatne do charakteru stavby. Okolo kostola sa vinie kamenná murovaná ohrada, použitá v druhej polovici 17.storočia ako provizórne opevnenie.

#