foto

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Zobraziť

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Pôvodný kostol s kaštieľom, ako aj veľká časť obce, boli zničené pri povodni a zematrasení v roku 18813. Klasický kostol postavený na pôdoryse latinského kríža v roku 1844. Opravený a vymaľovaný bol v roku 1921. Ide o jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítového priečelia. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Na západnej strane je murovaný chór, na jeho parapete nástenná maľba s textom o zničení starého kostola a kaštieľa pri zemetrasení a povodni v roku 1813. Maľba bola v roku 1921 obnovená. Vonkajšia úprava kostola je neskoroklasicistická s termovými oknami, nárožnou rustikou a lizénami. Bočný oltár sv. Kataríny Alexandrijskej je klasicistický s obrazom svätice od V. Klimkoviča z roku 1858. Bočný oltár sv. Jána Nepomúckeho, pendant predošlého, s obrazom svätca, pravdepodobne tiež od V Klimkoviča. Tabernákulum so sochami cherubínov je klasicistické zo začiatku 19. Storočia, sekundárne umiestnené. Kalich, cibórium a krucifix je z roku 1785 od J. Szilassyho. 

#