PL- SK 2021 - 2027 - malé projekty - Priorita 4 - prvá výzva

12.10.2023 | Admin

Program Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027 - malé projekty 

Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia 


1. Predmet výzvy 

Výzva je vyhlásená v rámci Fondu malých projektov, ktorého správcom je Prešovský samosprávny kraj v Programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027: 

Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

Špecifický cieľ 2 – Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“.

2. Termín vyhlásenia výzvy

Výzva je vyhlásená dňa 16.10.2023.

3. Termín ukončenia výzvy

Žiadosti o príspevok na malé projekty  je potrebné predložiť v lehote  do 19.1.2024 do 23:59 hod.

Rozhoduje dátum a hodina predloženia dokumentov v elektronickej podobe.

4. Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosť o príspevok na malý projekt spolu s požadovanými prílohami je potrebné predložiť výlučne v elektronickej forme prostredníctvom Generátora žiadostí a vyúčtovaní dostupného na webovej stránke: www.e-interreg.eu.

5. Oprávnení žiadatelia

Zoznam oprávnených inštitúcií a organizácií, ktoré môžu získať príspevok na malý projekt, je uvedený v kapitole  5.3 Príručky pre prijímateľa malých projektov.

6. Programová oblasť

Programová oblasť realizácie malých projektov v rámci Fondu malých projektov, ktorého správcom je Prešovský samosprávny kraj zahŕňa:

 • Na poľskej strane: nowotarský okres, tatrzańský okres, nowosądecký okres,  mesto s postavením okresu Nowy Sącz, gorlický okres, jasielský okres, krośnieńsky okres, mesto s postavením okresu – Krosno, sanocký okres, leský okres, brzozowský okres, bieszczadzký okres, przemyský okres,  mesto s postavením okresu Przemyśl, lubaczowský okres, przeworský okres, jarosławský okres, rzeszowský okres a  mesto s postavením okresu Rzeszów.
 • Na slovenskej strane: Okres Bardejov, Okres Humenné, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Medzilaborce, Okres Poprad, Okres Prešov, Okres Sabinov, Okres Snina, Okres Spišská Nová Ves, Okres Stará Ľubovňa, Okres Stropkov, Okres Svidník, Okres Vranou nad Topľou.


7. Oprávnené aktivity

Finančný príspevok môžu získať malé projekty, ktoré realizujú aktivity súvisiace so zvýšením integrácie alebo zlepšením kvality života obyvateľov pohraničia, ako napríklad:

 • Budovanie cezhraničných partnerstiev, napríklad:
  • spolupráca verejných inštitúcií a neziskových organizácií týkajúca sa najmä vzdelávania, ekológie, kultúry, umenia, športu, aktívneho trávenia voľného času, tradícií, hospodárskej spolupráce, cestovného ruchu, prírody, krízového riadenia, záchranárstva.
 • Podpora miestnych cezhraničných iniciatív zameraných na zlepšenie kvality života v pohraničnej oblasti, napríklad:
  • workshopy, študijné pobyty, semináre, stretnutia, vrátane tých, ktoré umožňujú vytváranie medzigeneračných vzťahov – najmä pokiaľ ide o vzájomný prenos vedomostí a zručností (vrátane miestnych remesiel, digitálnych kompetencií, zdravého životného štýlu).
 • Posilnenie cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity obyvateľov pohraničia, napríklad:
  • workshopy, študijné pobyty, semináre o zvykoch, tradíciách a kultúre vrátane sociálnych, jazykových a náboženských rozdielov, spoznávanie histórie a prírody pohraničia, zamerané okrem iného na osoby ohrozené sociálnym vylúčením, výučba jazyka susedov (poľština/slovenčina), podpora spoločenskej a pracovnej aktivity seniorov, podpora adaptácie a integrácie migrantov, ktorá im uľahčí prispôsobenie sa novým životným podmienkam v Poľsku a na Slovensku a ich integráciu s obyvateľmi pohraničia.
 • Výmena dobrej praxe, podpora spolupráce zameranej na spoločné riešenia v oblasti životného prostredia a nízkouhlíkového hospodárstva, napríklad:
  • školenia týkajúce sa adaptácie na zmenu klímy alebo prevencie rizika negatívnych následkov živelných pohrôm, workshopy, študijné návštevy, semináre o obehovom hospodárstve a o zmenách v spotrebiteľských modeloch.
 • Zvyšovanie povedomia a propagácia proekologického správania obyvateľov pohraničia a turistov, napríklad:
  • vzdelávanie obyvateľov v oblasti triedenia odpadu, nízkych emisií, energetickej úspornosti, starostlivosti o životné prostredie, biodiverzity, spoločná cezhraničná propagácia ochrany životného prostredia, cirkulárneho hospodárstva, OZE, biodiverzity.

Podrobné informácie o oprávnených a neoprávnených aktivitách nájdete v kapitole 5.4.2. Príručky pre prijímateľa malých projektov.

8. Alokácia finančných prostriedkov na výzvu

Alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na spolufinancovanie malých projektov v rámci prvej výzvy je 1 000 000,00 EUR.

9. Financovanie malých projektov

 • Celková hodnota malého projektu nemôže presiahnuť 100 000,00 EUR.
 • Maximálna hodnota spolufinancovanie z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja nesmie presiahnuť 80 % oprávnenej hodnoty malého projektu a limit 80 000,00 EUR.
 • Minimálna hodnota spolufinancovania malého projektu z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja   je 10 000,00 EUR.
 • Národné spolufinancovanie (tzv. vlastný vklad) vo výške minimálne 20 %.

Vo fonde malých projektov je možné časť národného spolufinancovania financovať zo štátneho rozpočtu Poľskej republiky a Slovenskej republiky. Bližšie informácie nájdete v kapitole 5.8 Príručky pre prijímateľa malých projektov.

10. Výmenný kurz nákladov z PLN na EUR – platí len pre poľských žiadateľov

Výmenný kurz platný pre výzvu: 1 EUR = 4,6343 PLN (účtovný kurz uplatňovaný Európskou komisiou v mesiaci, v ktorom bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o príspevok t. j. október 2023)

11. Obdobie realizácie malého projektu

Maximálna doba realizácie malého projektu je 12 mesiacov.

12. Kritériá hodnotenia a pravidlá výberu

Kritériá hodnotenia a výberu malých projektov sú uvedené v prílohách č. 4 a 5 k Príručke pre prijímateľa malých projektov.

Informácie o pravidlách hodnotenia a výberu malých projektov nájdete v kapitolách 6.4 a 6.5 Príručky pre prijímateľa malých projektov.
 

Plánované vyhodnotenie výzvy: 2. štvrťrok 2024

13. Záväzné dokumenty týkajúce sa výzvy

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na malý projekt by mala byť pripravená na základe týchto dokumentov:

Aplikačný balík je dostupný aj na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja.

14. Názov a adresa inštitúcie, ktorá vyhlasuje výzvu

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov

Tel.+ 421 51 7081 572

e-mail: fmp@psk.sk , web: https://www.po-kraj.sk

15. Ďalšie informácie

Podrobné informácie o Fonde malých projektov vrátane programovej oblasti, oprávnených prijímateľoch a aktivitách ako aj podmienky účasti vo výzve sú dostupné na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja.

Žiadosti spolu s prílohami sa predkladajú v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie Generátora žiadostí a vyúčtovaní (www.e-interreg.eu), najneskôr do 19.1.2024 do 23:59.

V súvislosti s výzvou budú organizované školenia. Termíny školení nájdete v sekcii Školenia.

Na individuálnu konzultáciu k príprave malého projektu je potrebné sa v predstihu objednať prostredníctvom e-mailu  fmp@psk.sk.

Výzva je realizovaná v rámci projektu s názvom „Spoločne v pohraničí“, spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.