Školenie pre žiadateľov o cestné projekty

05.09.2023 | Admin

V súvislosti so zverejnenou výzvou na predkladanie žiadostí o príspevok v priorite 2. „Prepojenejšie pohraničie“ špecifický cieľ 1. „Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility“, aktivita 1. „Zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru pri zohľadnení aspektov udržateľnej dopravy“ Vás pozývame na školenie pre žiadateľov, ktoré sa bude konať dňa 21. septembra 2023 o 9.30 v meste Bielsko-Biala (Konferenčné centrum ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała).

Školenie bude prebiehať v poľskom jazyku s prekladom do slovenčiny.

Na školenie sa môžete prihlásiť vyplnením nižšie uvedeného online formulára do 18. septembra.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Odporúčame účasť maximálne dvoch osôb za inštitúciu.

Témy školenia:

Informácie o programe,

logika projektu, plánovanie úloh, ukazovatele,

hodnotenie a kritériá výberu projektov,

rozpočet,

žiadosť o financovanie - úvod do prípravy žiadosti a povinné prílohy k výzve,

informácie a propagácia.

Program školenia (súbor na stiahnutie)

Počas školenia bude možnosť konzultácií so zamestnancami Spoločného technického sekretariátu. Ak máte záujem o konzultáciu, pripravte si prosím podkladové materiály k projektu, najmä mapy.

Vo výzve prebiehajúcej do 31 októbra príspevok môžu získať projekty spojené s prestavbou a modernizáciou ciest spolu s inžinierskymi objektmi:

nachádzajúce sa vo vzdialenosti do 30 km od štátnej hranice a vedúce priamo k tomu istému hraničnému priechodu medzi Poľskom a Slovenskom,

nachádzajúce sa vo vzdialenosti do 30 km od štátnej hranice a priamo sa spájajúce s verejnými cestami vedúcimi priamo k tomu istému hraničnému priechodu medzi Poľskom a Slovenskom.

Podporované budú opatrenia zlepšujúce ich prístupnosť pre verejnú dopravu a bezpečnosť cestnej premávky. Realizované prvky cestnej infraštruktúry by mali zlepšiť funkčnosť, bezpečnosť a plynulosť dopravy a prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia.

Maximálne obdobie realizácie projektu je 24 mesiacov.

Minimálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 500 tis. EUR.

Maximálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 4 mil. EUR.

Podrobné informácie o oprávnených a neoprávnených aktivitách nájdete v kapitole 2.6. Príručky programu.