XXX. Kongres Zväzku Euroregion ,,Tatry"

07.03.2024 | Admin

Dňa 7. marca 2023 (štvrtok) sa v Dome Poľsko - slovenského stretávania  v Nowom Targu uskutočnil XXX. Kongres Zväzku Euroregion ,,Tatry“.


Boguslaw Waksmundzki, predseda Rady Zväzku EUT privítal členov a pozvaných hostí, medzi ktorými bola pani Magdaléna Zmarzláková, podpredsedníčka Rady Združenia EUTza región Orava, Oľga Marhulíková, čestná členka Euroregiónu ,,Tatry“ a Lívia Jakšová, riaditeľka Združenia EUT v Kežmarku. Kongres viedol člen Rady Zväzku EUT pán Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa.


Členovia schválili program a rokovací poriadok a zvolili členov mandátovej a návrhovej komisie. Kongres bol uznášania schopný, pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina členov.


Správu o činnosti Rady Zväzu EUT od 01.04. 2023 do 31.12. 2023 predstavil v prezentácii Boguslaw Waksmundzki. Nasledovala správa revíznej komisie, ktorej zástupca Edward Tybor poukázal na hospodárne nakladanie finančných prostriedkov v roku 2023.


Nasledovali príhovory hostí, v ktorých vystúpil pán Stanisław Pajor (Malopoľské vojvodstvo), Magdaléna Zmarzláková Oľga Marhulíková za slovenskú stranu.


V závere bolo prijaté Uznesenie č.1 ohľadom prijatia Správy o činnosti Rady a revíznej komisie pre rok 2023 a v neposlednom rade udelenia absolutória Rade Zväzku.


Riaditeľ kancelárie Michał Stawarski spolu s Bogusławom Waksmundzkim ešte poďakovali členom, ktorí sa v nadchádzajúcich voľbách nebudú uchádzať o funkcie v samospráve.