Etapa I.

01.10.2020 | Admin
O PROJEKTE Projekt oprávnený Historický, kultúrny a prírodný chodník okolo Tatier počíta s realizáciou 1. etapy cyklotrasy spájajúcej Poľsko so Slovenskom. Stezka má v konečnom dôsledku obklopiť Tatry a vedie z Nového Targu oblasťami historického vývoja osídlenia v podhalských, spišských, oravských a liptovských regiónoch, ktoré sa nachádzajú na oboch stranách Tatier.

Realizácia projektu je reakciou poľských a slovenských samospráv na nedostatok adekvátnej komunikačnej infraštruktúry umožňujúcej prístup k jedinečným prírodným, kultúrnym a historickým hodnotám poľsko-slovenského pohraničia. Dôsledkom nedostatku spevnených a značených trás je neúplné využitie turistického potenciálu pohraničnej oblasti obyvateľmi, turistami a investormi. Po ukončení projektu budú partneri naďalej spolupracovať na príprave ďalších etáp tejto strategickej investície. Rozsah partnerstva sa navyše bude neustále rozširovať - ​​bude zahrnutých viac miest a dedín, cez ktoré vedie trasa.

V rámci projektu bude do novembra 2015 vybudovaných celkovo 93,12 km cyklotrás s asfaltovým alebo štrkovým povrchom, ktoré vedú cez oblasti vysokej prírodnej, kultúrnej a historickej hodnoty, vrátane 35 km neprerušovaného cezhraničného úseku vedúceho od Nowy Targ po trase bývalej železničnej trate k slovenským hraniciam v Suchej Hore a ďalej do mesta Trstená, ako aj úseky na Spiši (Vrbov-Kežmrok-Huncovce) a v Liptovskom Mikuláši, ktoré v zime budú môcť fungujú ako bežecké trate vrátane:

obce Czarny Dunajec - 46,51 km
Mesto Nowy Targ - 12,75 km
Obec Szaflary - 0,504 km
Obec Nowy Targ - 4,21 km
Mesto
Kežmarok - 5,23 km v
súčasnosti Hladovka - 3,334 km v súčasnosti Huncovce - 1 km (značenie)
Súčasnosť - 5,702 56 km
MestoLiptovskýMikuláš - 3213 km
presentNižná - 0825 km
presentSuchá Hora - 1,857 54 km
MestoTrstená - 3507 31 km
presentVrbov - 4392 km

Pozdĺž cesty existujú historické železničné mosty, ktoré budú rekonštrukciou. Na trase sú tiež malebné a parkovacie miesta, ako aj parkovisko v Czarnom Dunajci. Cyklotrasy vytvorené v rámci investície budú v zime slúžiť ako bežecké trate. Projekt realizovaný od februára 2014 do novembra 2015.

CIELE PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie komunikácie a dopravy obyvateľov žijúcich v obciach poľsko-slovenskej hranice, čo prispieva k zvýšeniu atraktivity regiónu z hľadiska cestovného ruchu (rozvoj turistických, rekreačných, športových služieb atď.) a zabezpečenie priestorovej súdržnosti pohraničnej oblasti pri zachovaní jedinečných hodnôt prírodného prostredia.

Medzi podrobné ciele projektu patrí:
  • nadviazanie dlhodobej spolupráce obcí poľsko-slovenskej hranice pri vytváraní vhodnej infraštruktúry zvyšujúcej dostupnosť pohraničných oblastí pre obyvateľov, turistov a investorov
  • zlepšenie priameho spojenia medzi poľskou a slovenskou stranou pohraničia a zvýšenie dostupnosti oblastí s jedinečnými prírodnými, krajinnými a historickými hodnotami pre obyvateľov, turistov a investorov vybudovaním 78,14 km cyklotrás (využívajú ich aj lyžiari - ako križovatka) - poľné chodníky v zime a pre chodcov)
  • zvýšenie turistickej a investičnej atraktivity územia obcí zapojených do projektu zlepšením komunikačnej infraštruktúry a organizáciou propagačnej a informačnej kampane (podujatie ukončujúce realizáciu projektu spojené s prezentáciou partnerov projektu a súťaž o bicykle)


Cieľové skupiny:
Projekt je zameraný na obyvateľov, turistov, podnikateľov a nezamestnaných. Výhody projektu pocítia miestna komunita, turisti a investori

ROZPOČET PROJEKTU
Celková hodnota projektu: 6 765 996,45 EUR
Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85%): 5 751 096,98 EUR
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu pre slovenských partnerov: 249 458,86 EUR
Vlastný príspevok: 765 440,61 EUR.

PARTNERI PROJEKTU
Na realizácii projektu je zapojených 13 partnerov - 4 z Poľska a 9 zo Slovenska:

REALIZÁCIA PROJEKTU
Realizácia projektu s názvom Historický, kultúrny a prírodný chodník okolo Tatier sa koná v piatich etapách. Spolupracujúci partneri sú zapojení do realizácie aktivít na oboch stranách hranice, počnúc vývojom projektu až po jeho realizáciu.

1. etapa - investície
Táto etapa sa začala vo februári 2014. V rámci tejto etapy sa plánuje vybudovanie 42,962 km cyklistických chodníkov v oblasti 12 obcí poľsko-slovenského pohraničia, ktoré zahŕňajú: stavebné práce priamo súvisiace s vytvorenie historickej, kultúrnej a prírodnej trasy okolo Tatier v dĺžke 41 137 km v oblasti obce Czarny Dunajec, mesta Kežmarok, mesta Nowy Targ, dnešnej Hladovky, Obec Liesek, mesta z Liptovského Mikuláša, Teraz Suchá Hora, mesto Trstená, Obec Vrbov.

Značenie cyklotrasy na úseku 1,825 km v ObecHuncovke a TerazNižnej.

2. etapa - propagácia projektu
Podstatné záväzky projektu sprevádzajú propagačné činnosti zamerané na šírenie poznatkov o trase a projekte. Na každom úseku vybudovanej cyklotrasy bude nainštalovaných 52 informačných a pamätných tabúľ. Niektoré tabule poskytujú ľuďom využívajúcim vybudovanú infraštruktúru informácie o jedinečných kultúrnych a prírodných hodnotách trasy. Vytvorí sa webová stránka a mediálne služby sa poskytnú v miestnej tlači a v televízii. Počíta sa tiež s vydaním informačných a propagačných materiálov, napríklad letákov, brožúr a priečinkov. Na konci projektu budú na poľskej a slovenskej strane hranice zorganizované dve propagačné akcie pre obyvateľov a turistov spojené s prezentáciou obcí a cyklistickými súťažami.

Fáza 3 - riadenie projektu
Táto etapa predpokladá vymenovanie koordinačného a riadiaceho tímu a organizáciu partnerského stretnutia v obci Czarny Dunajec na začiatku a na konci implementácie projektu.

Fáza 4 - ďalšie investície
Príloha k dohode o spolufinancovaní projektu podpísaná 30. 12. 2014 rozšírila rozsah projektu o tieto činnosti, t. J.:
  • Stavebné práce priamo súvisiace s výstavbou historického, kultúrneho a prírodného prostredia chodník po Tatrách v dĺžke 19,46 km v obci Czarny Dunajec, mesto Kieżmark, mesto Nowy Targ, TerazNižná a značenie cyklotrás na úseku 11,8 km v obci Czarny Dunajec.
  • Vytvorenie 4 servisných zariadení pre používateľov Tatier, vrátane: 3 rekreačných miest na odpočinok: 2 v Liptovskom Mikuláši a jedného v obci Czarny Dunajec a bezplatného parkoviska pre používateľov Trasy v okolí Tatry v Czarnom Dunajci.
  • Výroba propagačného filmu, ktorý inovatívnym spôsobom predstaví viac ako 70 km vytvorených cyklistických chodníkov (zábery z tatranských chodníkov v lete aj v zime sa budú robiť pomocou kamier pripevnených na dronoch).

Fáza 5 - dodatočná investícia 2:
Príloha č. 2 k dohode o spolufinancovaní podpísanej 29. 9. 2015 rozšírila rozsah projektu o ďalšie činnosti:
  • stavebné práce priamo súvisiace s výstavbou historického, kultúrneho a prírodného chodníka po Tatrách - 17,12 km (nové cesty - 4,09 km a zlepšenie dostupnosti existujúcich štrkových cyklistických trás vytvorením asfaltového povrchu 13,03 km) - PW, Czarny Obce Dunajec a PP4 Obce Nowy Targ stavajú ochranné bariéry na potrebných miestach na cyklotrase: PP5 ObecHladovka, PP7 ObecLiesek, PP10 Obec Suchá Hora a PP11 Mesto Trstená, umiestnenie informačných tabúľ na 3 nových cyklotrasách v Obci Czarny Dunajec, práce koordinačného a riadiaceho tímu KALENDÁR.

Kalendár najdôležitejších aktivít súvisiacich s realizáciou Historicko-kultúrno- prírodného chodníka po Tatrách
Dňa 5. marca 2004 10. kongres Združenia Euroregión „Tatry“ prijal uznesenie, ktorým sa iniciuje projekt Historicko-kultúrno- Náučný chodník okolo Tatier. Poľsko-slovenská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu na svojom 9. zasadaní v Krakove 1. - 2. júla 2004 vyjadrila súhlas s týmto projektom.
V roku 2005 sa v rámci projektu spolufinancovaného zo Spoločného fondu malých projektov Programu cezhraničnej spolupráce Phare Poľsko-Slovensko, ktorý realizovala Komuna Czarny Dunajec v spolupráci s mestom Nowy Targ a obcami: Czorsztyn, Nowy Targ, Łapsze

Niżne a Szaflary, bola vypracovaná historická štúdia - kultúrna, prírodná a krajinná, ako aj plánovanie a územné plánovanie poľskej časti trasy.
Projekt bol predstavený na zasadnutí pracovnej skupiny pre programovanie cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 - 2013, ktoré sa konalo 30. - 31.7.2007 v Bratislave. Podľa názoru tohto orgánu je koncepcia vyššie uvedeného Projekt bol vysoko hodnotený a považovaný za strategický na realizáciu v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 - 2013. Rada Euroregiónu „Únia Tatry“ na svojom zasadnutí 20. februára 2007 odporučila Poľsko- Slovenská republika 2007 - do operačného programu Cezhraničná spolupráca 2013 poľsko- slovenský projekt Pi. Historický, kultúrny a prírodný chodník okolo Tatier “(turistické, cyklistické, lyžiarske, náučné a jazdecké trasy).
Združenie Euroregión Tatry predložilo 22. februára 2007 ministerstvu pre miestny rozvoj ako strategický projekt Chodník po Tatrách.
XIII. Kongres Združenia Euroregión „Tatry“ 28. februára 2007 odporúčal ako strategický pre financovanie v rámci priority 1 projekt Historicko-kultúrno-prírodného chodníka po Tatrách (turistické, cyklistické, lyžiarske, náučné, jazdecké trasy). Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK na roky 2007 - 2013 a „zaviazala Radu po konzultácii s dotknutými obcami dohliadať na to, aby bol projekt Historicko-kultúrno-prírodného chodníka okolo Tatier (turistický, cyklistický, lyžiarsky, náučný, jazdecké trasy) a boli predložené na financovanie v rámci tohto programu. “ To isté uznesenie prijal 13. kongres cezhraničného združenia Euroregión „Tatry“ 16. marca 2007.
V roku 2008 Združenie „Tatry“ v Kieżmarku vypracovalo tieto štúdie: Stezka okolo Tatier - kultúrna, historická a turistická štúdia - Spiš v rámci mikroprojektu spolufinancovaného z programu INTERREG IIIA Poľsko - Slovenská republika 2004- 2006 a Trasa okolo Tatier. Kultúrnohistorická, turistická a komunikačná štúdia - Liptov a Orawa, uskutočnená v rámci programu SPERA.
Projekt bol zaradený ako strategický do Spoločnej poľsko-slovenskej rozvojovej stratégie euroregiónu „Tatry“ na roky 2008 - 2015 schválenej na 14. kongrese cezhraničnej asociácie euroregiónu „Tatry“, ktorý sa konal 28. marca 2008 v r. Spiska Nowa Wieś. V rokoch 2007-2008 bol vypracovaný spoločný projekt infraštruktúry vrátane výstavby cyklotrasy so sprievodnou infraštruktúrou v prvej etape trasy. Na týchto prácach sa podieľali jednotky miestnej samosprávy, na územia ktorých bude nadväzovať prvý úsek chodníka. Tento projekt, ktorý spadá do oblasti koncepcií bez štúdií a schválených technických dokumentov, bol v kategórii C hodnotený nízkym stupňom a jeho implementácia sa neodporúčala. 
V roku 2009 partneri projektu doplnili chýbajúcu dokumentáciu. Mnohí z nich získali stavebné povolenie, analýzu vplyvov na životné prostredie a vypracovali ekonomickú a finančnú analýzu. Projekt bol opätovne predložený v rámci druhej výzvy na predkladanie návrhov Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 - 2013. Počas 14. stretnutia 13. - 14. novembra 2008 v Bešenovej poľsko-slovenská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu privítala úsilie „tatranského“ euroregiónu týkajúce sa implementácie spoločného poľsko-slovenského projektu „Historické, kultúrne a prírodné trasa pod Tatrami “, cieľom je vybudovanie cyklistického chodníka a podpora turistických a kultúrnych hodnôt Podhalia, Spiša, Orawy a Liptova. Komisia požiadala Žilinskú samosprávu a Malopoľský kraj, aby urýchlili proces schvaľovania zmien plánov územného rozvoja tohto projektu. V marci 2010 podala obec Czarny Dunajec spolu s 12 partnermi z Poľska a Slovenska žiadosť o spolufinancovanie 1. etapy realizácie Trasy spod Tatier v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK Priorita 2007 - 2013 I. Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry Téma 1. Komunikačná a dopravná infraštruktúra, intervenčná kategória č. 24 cyklotrás. Projekt dostal odporúčanie, bol však zaradený do rezervného zoznamu. Až v decembri 2013 dostali partneri informáciu, že úspory v programe cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 - 2013 umožňujú realizáciu projektu. Aktualizovali ju poľskí a slovenskí partneri a implementácia tohto veľkého záväzku sa začala.