Stratégia

12.07.2022 | Admin

Založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s r.o. v auguste 2013 Zväzkom Euroregión „Tatry“ z poľskej strany a Združením Euroregión „Tatry“ zo slovenskej strany bolo prirodzeným následkom doterajšej stabilnej spolupráce partnerov v rámci Euroregiónu „Tatry“, založenej na správnej praxi a mnohých spoločných podujatiach. EZÚS TATRY je spoločný poľsko-slovenský právny subjekt, ktorý bol založený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS). Jeho cieľom je ďalší rozvoj, uľahčovanie a rozširovanie poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce na oboch stranách Tatier. Úlohy EZÚS TATRY sa predovšetkým sústreďujú na prípravu a realizáciu projektov cezhraničnej spolupráce spolufinancovaných Európskou úniou a projektov z iných zdrojov a prostriedkov.

Založenie EZÚS TATRY je dôležitou inováciou v spôsobe realizácie cezhraničnej spolupráce. Nariadenia týkajúce sa politiky súdržnosti Európskej únie na roky 2014 – 2020 zdôrazňujú úlohu EZÚS pri realizácii programov Európskej územnej spolupráce ako subjektov, ktoré riadia program alebo jeho časť, alebo „jediných prijímateľov“ projektov, ktorí môžu samostatne pripravovať, realizovať a koordinovať cezhraničné projekty.

Využitie tohto potenciálu EZÚS TATRY je príležitosťou ďalšieho rozvoja poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce Euroregiónu „Tatry“. Aby mohol tento inovačný právny nástroj náležite fungovať a účinne realizovať spoločné projekty, bolo však potrebné vypracovať Poľsko-slovenskú stratégiu činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY na roky 2014 – 2020. Vynaložili sme úsilie, aby stratégia zodpovedala poľským a slovenským miestnym, regionálnym a národným stratégiám a dokumentom Európskej únie. Rozhodujúci význam má v tomto prípade nový Program cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020. Tento program bude totiž hlavným zdrojom financovania strategických aktivít EZÚS TATRY. Z tohto dôvodu je stratégia Zoskupenia kompatibilná s týmto Programom, čo je v súlade s naším zámerom. Vďaka tomu je ešte užitočnejšia pre EZÚS TATRY, ako aj pre poľské a slovenské samosprávy pohraničia.

Strategický dokument EZÚS TATRY na roky 2014 – 2020 sa začína analytickou časťou, v ktorej prezentujeme základné informácie o EZÚS TATRY, charakteristiku územia pôsobenia Zoskupenia na poľskej a slovenskej strane a socio-ekonomickú analýzu týkajúcu sa ukazovateľov demografie, kultúrneho dedičstva a cestovného ruchu, životného prostredia, dopravy a komunikácie a tiež vzdelávania a trhu práce. Tieto analýzy sú doplnené hodnotením skúseností a perspektív cezhraničnej spolupráce miestnych samospráv poľsko-slovenského pohraničia. Zhrnutím analytickej časti je SWOT analýza. V strategickej časti dokumentu prezentujeme hlavné predpoklady stratégie – misiu, víziu, štyri strategické oblasti spolupráce, strategické a konkrétne ciele a kľúčové aktivity. Misiu, teda nadradený cieľ a zmysel fungovania organizácie sme určili s poukázaním na skutočnosť, že EZÚS TATRY je príležitosťou pre ďalší rozvoj poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce Euroregiónu „Tatry”. Využitie tejto príležitosti prostredníctvom realizácie stratégie umožní dosiahnuť prijatú víziu: EZÚS TATRY ako inovačný a účinný nástroj na realizáciu poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce. Strategická časť dokumentu je doplnená informáciami týkajúcimi sa súdržnosti stratégie s inými strategickými dokumentmi a iných možných zdrojov financovania kľúčových aktivít stratégie, systému implementácie, monitorovania a aktualizovania stratégie. Na konci je zverejnený väčší dodatok, ktorý zahŕňa materiály venované Európskym zoskupeniam územnej spolupráce ako novému nástroju cezhraničnej spolupráce, ich úlohy v programoch Európskej územnej spolupráce, analýzy, štúdie a vlastné publikácie Euroregiónu „Tatry“ týkajúce sa EZÚS a literatúru predmetu. Sú tiež pripojené Dohovor a Stanovy EZÚS TATRY.

Práce spojené s prípravou Poľsko-slovenskej stratégie činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY na roky 2014 – 2020 realizoval Zväzok Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu za spolupráce so Združením Euroregión „Tatry“ v Kežmarku v rámci mikroprojektu spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Bolo potrebné vypracovať mnohé dohody, uskutočniť konzultácie, ako aj zhromaždiť a zosúladiť údaje a materiály z poľskej a slovenskej strany. Bola zriadená poľsko-slovenská pracovná skupina, ktorú tvorili: z poľskej strany – Antoni Nowak, Agnieszka Pyzowska, Teresa Siaśkiewicz, Anna Sowińska a zo slovenskej strany – Štefan Bieľak, Jana Majorová Garstková, Eva Kelbelová, Radoslava Krafčíková. Dôležitým prvkom práce pri stratégii bolo zapojenie do jej budovania širokej skupiny poľských a slovenských samospráv – členov Euroregiónu „Tatry“. Aktívne sa zúčastnili na uskutočnených konzultáciách, stretnutiach, anketovom výskume, nábore spoločných projektov. Tieto aktivity doplnené posudkami a analýzami externých expertov s prof. dr hab. Kazimierzom Jóskowiakom na čele umožnili určiť strategické oblasti spolupráce, ciele a úlohy, ktoré zohľadňujú potreby samospráv poľsko-slovenského pohraničia. Všetkým, ktorí sa zapojili do získania a prípravy materiálov, týmto srdečne ďakujeme.

Dňa 15. septembra 2014 prijal 20. kongres Cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry“, ktorý rokoval v Nowom Targu, uznesenie č. 2 o schválení Poľsko-slovenskej stratégie činnosti EZÚS TATRY na roky 2014 – 2020. Táto stratégia bude predovšetkým slúžiť samosprávam z oboch strán hranice ako nástroj, ktorý uľahčí efektívnejšiu realizáciu spoločných cezhraničných projektov v rokoch 2014 – 2020. Týmto spôsobom prispeje k lepšej koordinácii spolupráce na poľskej a slovenskej strane hranice.


Prílohy k článku:

 Príloha: strategia_sk_www22eeff61c6.pdf